Leksand, Dalarna

Tibble

Strax öster om Leksand, vackert belägna vid Österdalälven och Limsjön, ligger byarna Tibble och Lycka. Byn_vagHär finns kyrkbåtar, bystuga, och bymiljöer som alla kan få glädje av.

Tibble ligger mellan Dalälven och Tibblebergets sluttning. Huvudklungan av gårdar ligger tätt intill varandra med bygator som bildar ett rutmönster. Söder härom ligger en rad gårdar längs efter landsvägen. Norrut finns en varierad bebyggelse med såväl äldre som yngre trähus. Bebyggelsen i den täta huvudklungan har en bibehållen, enhetlig äldre karaktär och månghussystemet är i flera fall fortfarande en realitet med uthuslängor, härbren och boningshus tätt intill bygatorna.

Våra dagars tätbebyggda byar skapades först efter medeltiden. Skiftesreformerna under 1700- och 1800-talen omgestaltade härefter den svenska landsbygden och splittrade bybebyggelserna. Så skedde dock inte i det egentliga Dalarna och därmed kan vi i dag uppleva de gamla tätbebyggda byklasarna med rödmålade timmerbyggnader omgivna av ett ålderdomligt odlingslandskap. Exempel härpå utgör byarna Tibble och Lycka.

I Dalarnas museums ”Kulturhistorisk miljöanalys av byar och fäbodar i Leksands kommun” klassas Tibble och Lycka som byar av riksintresse resp. av lokalt intresse. Byarnas framtida bevarande anses vara mycket angeläget pga. unik och gammal miljö med mycket stort kulturhistoriskt värde.

"Kersti" byggd 1943

”Kersti” byggd 1943

I byns norra del ligger den egna bystugan och kyrkbåthuset tillverkat av hellånga, grova stockar. I båthuset förvaras byns båda nyttjade kyrkbåtar och under ett taktäckt skydd bredvid finns byns tredje och äldsta kyrkbåt ”Kersti” byggd år 1943.

Majoren som var chef för Leksands kompani vid Dalregementet, hade sitt boställe i Tibble, vackert beläget vid Dalälvens strand. Bostället som har anor från 1500-talet, är idag privatbostad.

Många kulturellt verkande personer har bott i Tibble. Tonsättaren Hugo Alfvéns var boende i byn från 1945 till hans död 1960. Idag är hans hem, Alfvéngården, ett välbesökt museum.

I Tibble finns ett kommunalt servicehus för äldreboende där den ursprungliga verksamheten startade redan 1897. I byn finns också bl.a. Tibblegårdens frukostpensionat inrymt i en f.d. länsmansgård, som varsamt restaurerats med bibehållande av det gamla.

Det senast iordningställda bostadsområdet (påbörjades under 1960-talet) ligger vackert efter bergssluttningen mot Dalälven och mellan byarna. Området består av ett 40-tal timmer- och trähus och kallas ”Sturlinda” dvs Storlindan.

Tibble anses vara en av de äldsta byarna i Leksand med fast bebyggelse, troligen sedan yngre järnålder. Tibble omnämns redan år 1325 i  skriftliga källor och har idag cirka 375 bofasta samt ett antal fritidsboende. Namnet Tibble förekommer på ett 40-tal platser i landet och betecknar överallt stora, väl utvecklade och välbelägna bebyggelser i mycket gamla bygder. Ursprunget är det fornsvenska uttrycket ”pykbyli”, som betyder ”tjock – tät bebyggelse”.

Hugo Alfvén var Tibblebo i många år

Hugo Alfvén var Tibblebo i många år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte.